ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ხარისხის

 

კონტროლი.

 


მომსახურეობის ხარისხის კონტროლის სისტემამ უნდა უზრუნველყოს იმის გარანტია, რომ “ბას”-ის წევრები, რომლებიც საქმიანობენ აუდიტის სფეროში, იცავენ შესაფერის პროფესიულ სტანდარტებს, საკანონმდებლო და მარეგულირებელ მოთხოვნებს, ეთიკის კოდექსს. “ბას”-ის ხარისხის კონტროლის სისტემა ემყარება პრონციპებს, რომლებიც ყურადღებას ამახვილებს:

  • დამოუკიდებლობასა და ობიექტურობაზე;
  • აუდიტის სტანდარტების დაცვაზე;
  • ეთიკაზე;
  • პროფესიულ კომპეტენციაზე;
  • სამუშაოს მიმართ სათანადო ყურადღებასა და მისი შესრულების ხარისხზე.

“ბას”-ი წევრი აუდიტორების ხარისხის კონტროლს ახორციელებს “აუდიტორული მომსახურების ხარისხის კონტროლის სტანდარტის” საფუძველზე, სამ წელიწადში ერთხელ მაინც.

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com